jun 23, 2024

Sportska udruženja invalida

Invalidna lica najčešće se bave sledećim oblicima sportske aktivnosti: sjedeća odbojka, košarka, stoni tenis, šah, pikado, streljaštvo, trčanje, atletika, skok u dalj, hokej, veslanje, plivanje, bacanje diska, kuglanje, ragbi, biciklizam, skijanje, jedrenje, bacanje kugle i koplja i dr. a vremenom broj sportskih disciplina kojima se bave ova lica sve se više povećava što pokazuje njihovu sposobnost i ukazuje na potrebu da im se što više posveti pažnja kao ravnopravnim članovima društva.

U cilju obavljanja ovih sportskih aktivnosti formirana su brojna sportska udruženja invalida. Sportsko udruženje invalida je udruženje invalida u sportu koje obuhvata različite takmičarske ili rekreativne sportske discipline. Ono može obavljati svoju djelatnost ako ima:

- odgovarajući sportski objekat i opremu
- odgovarajuće obučene stručnjake
- odgovarajući program aktivnosti

Svi sportisti dužni su pridržavati se pravila sportskih organizacija (zabranjena uptreba stimulativnih sredstava i  dopinga) u skladu sa Evropskom konvencijom za doping.

Sport i tjelesne vježbe odavno se koriste kao sredstvo za liječenje. Oni licima sa invaliditetom pomažu da se uključe u normalne tokove života. Učesnicu sportsko-rekreativnih aktivnosti su većinom - invalidi rada, opšti invalidi, paraplegičari, slijepi i slabovidni, gluvi i nagluvi i dr.

U svijetu je odavno zaživjela praksa da stručnjaci za rad sa ovakvim licima i sami pripadaju nekoj od kategorija invalidnosti i da su se ranije bavili sportom. Svi ovi specijalisti (doktori ili treneri) pohađaju seminare na kojima dobijaju sertifikat ili se školuju na fakultetima.

Potrebno je osnovati sportska društva za sve kategorije invalidnosti i za sve uzraste na nivoima lokalnih zajednica, republika i šire. Potrebno je na fakultetima sporta i fizičkog vaspitanja osnovati specijalne katedre za školovanje i osposobljavanje specijalista za rad sa invalidnim licima i podstaći osobe sa invaliditetom ( pogotovo aktuelne i buduće takmičare) da se školuju za ovu vrstu posla.

Uslove u vezi sa sportskim objektima, opremom i druge uslove za rad sportskih udruženja invalida i uslove za obavljanje sportske rekreacije i obuke propisuje Ministarstvo nakon pribavljenih mišljenja stručnih lica.