jun 23, 2024

Prava invalida

Invalidima kao i svim ljudima pripadaju prava zagarantovana "Univerzalnom deklaracijom o pravima čovjeka", međunarodnim paktovima o građanskim, političkim, ekonomskim i socijalnim pravima i drugim pravima čovjeka. Na žalost ta su im prava često bila uskraćena.

Poslije višegodišnje kampanje međunarodnog invalidskog pokreta.Generalna skupština UN 1993-e godine usvojila je "Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe sa invaliditetom".

Po prvi put u Deklaraciji iz 1948-e godine govori se o pravima osoba sa invaliditetom u okviru ljudskih prava, a kasnije o ovim problemima i u Deklaraciji 1975 godine.

Akt o sprečavanju diskriminacije po osnovu invalidnosti (Disability Discrimination) donijet je 2002-e godine u Kanadi.

Cilj svih ovih akata je eliminisanje u najvećoj mogućoj meri diskriminacije prema osobama sa invaliditetom po osnovu invalidnosti u oblastima: obavljanja posla, stanovanja, obrazovanja, pristupa odredjenim lokacijama, klubovima, sportskim terenima; obezbedjivanje dobara, servisa i usluga, vlasništva; pristup zakonima, lokalnoj i državnoj administraciji i programima; obezbedjivanje što potpunije jednakosti osoba sa invaliditetom sa ostalim gradjanima zajednice.

Diskriminacija osoba na osnovu rase, pola ili psihofizičkih nedostataka loša je i veoma vidljiva slika našeg društva.

Ako želimo izgraditi bolju budućnost za buduća pokoljenja i biti humano društvo moramo poštovati sva ljudska prava lica sa invaliditetom, a ne prema njima se ponašati sa omalovažavanjem već cijeniti neprikosnovenost dostojanstva njihove ličnosti, a ne cijeniti ih na osnovu njihovih nedostataka.